Situation
Planering
Sparande
Anteckningar
Inställningar
Logga ut
Suomi
English

Dataskydd

Användning av tjänsten förutsätter registrering. Du kan registrera dig antingen med dina Facebook- eller Google-uppgifter eller med din e-postadress och genom att definiera ett lösenord.

Alla inkomst- och utgiftshändelser som du skriver in i tjänsten hålls som din privata information och tjänsten upprätthållare eller andra användare ser inte dina uppgifter. Dina uppgifter överlåts inte heller vidare.

För registrering och upprätthållande av användarkonton sparas e-postadressen i databasen.

Endast följande statistiska uppgifter samlas in om användarna och från dem kan inte enskild användare identifieras:
- antal användare (totalt antal och nya användare per månad)
- användarnas ålders- och könsfördelningar
- användarnas inkomst- och utgiftsfördelningar

Du kan när som helst sluta använda tjänster och avlägsna hela ditt konto. När du raderar ditt användarkonto, raderas alla händelseuppgifter och användaruppgifter från tjänsten.

Registerbeskrivning enligt personuppgiftlagens (523/99) 10 §, skrivet den 4.3.2016 (uppdaterat 3.3.2017):

1. Registerhållare
Namn: Garantistiftelsen/Takuusäätiö
Adress: Stationskarlsgatan 4, 00520 Helsingfors

2. Kontaktperson för registerärenden
Namn: Minna Markkanen
E-postadress: minna.markkanen@takuusaatio.fi
Telefon: 050 599 6305

3. Registrets namn
Penno-användarregister

4. Ändamål för behandling av personuppgifter
Personuppgifter som sparats i registret används endast för följande statiska ändamål:
- inloggning till tjänsten och upprätthållande av tjänsten
- statistiska sammanfattningar, där man inte kan identifiera enskilda användare

5. Beskrivning av registrets datainnehåll
I registret kan man behandla endast följande uppgifter:
- den registrerades namn, kön och födelseår
- den registrerades e-postadress

6. Regelmässiga överförande av uppgifter och överlämning av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomisamarbetsområdet
Personuppgifter överlåts inte till utomstående utan den registrerades samtycke, ifall det inte finns juridisk skyldighet för överlåtande. Registerhållaren kan använda tredje parts tjänster i upprätthållande av tjänsten, varvid serviceproducenter kan behandla personuppgifter för registerhållarens del.

Registerhållaren överlämnar inte personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Personuppgifter överlämnas inte utanför EU.

7. Regelmässiga datakällor
Personuppgifter samlas in från den registrerade som en del av användning av tjänsten.

8. Skyddande av registret
Registrets datasäkerhet samt personuppgifternas integritet försäkras med ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder. Personuppgifterna skuddas från obehörigas åtkomst samt databehandling som sker lagstridigt eller i misstag. Personuppgifterna behandlas endast av personer som registerhållaren specifikt bestämt samt tredje parter som på registerhållarens uppdrag upprätthåller eller utvecklar tjänsten, och vars uppdrag inkluderar behandling av personuppgifter. Nättjänstens datatrafik har skyddats med certifierat TLS 1.2 förbindelse samt med minst 128-bits kryptering.

9. Rätt att kontrollera och rätta uppgifter
Den registrerade har enligt personuppgiftslagens § 26-28 rätt att kontrollera vilka uppgifter man sparat i registret om den registrerade. Begäran om granskning kan skickas skriftlig med underteckning till registerhållaren på adressen på punkt 1. Begäran kan även framföras personligen på ovannämnda adress.

Den registrerade har rätt att kräva att felaktig uppgift i registret rättas genom skriftlig och tillräckligt specifik korrigeringsbegäran till adressen på punkt 1.

10. Användning av cookies
För erbjudande av tjänsten används sessionsmässiga cookies (kakor) för att genomföra tjänster och för att underlätta användningen av tjänsten. Cookies behövs för vissa tjänsters funktion, så registerhållaren kan inte garantera alla tjänsters funnktion ifall cookies inte är tillåtna på datorn.

Cookies används inte för marknadsföringsändamål.

11. Radering av uppgifter från registret
Ifall användaren av tjänsten vill avsluta användning av tjänsten, kan användarkontot raderas från tjänsten. När användarkontot har raderats, raderas alla uppgifter från tjänsten.